CStrategia okladkaelem strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej jest zaplanowanie i realizowanie w praktyce wyznaczonych założeń rozwiązywania ważnych problemów społecznych w regionie łódzkim. Strategia polityki społecznej jest długofalową koncepcją działania w zakresie polityki społecznej, która zawiera określone cele wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb mieszkańców oraz uwarunkowań zewnętrznych. Wskazuje jednocześnie środki umożliwiające realizację założonych celów. Ukierunkowana jest na osiągnięcie postępu społecznego.

Strategia Polityki Społecznej jest dokumentem, będącym podstawą do prowadzenia efektywnej polityki społecznej, której filarem jest koordynacja działań instytucji samorządowych, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Nadrzędnym celem w województwie jest poprawa jakości życia jego mieszkańców, która zależy od osobistych dochodów ludzi, ale również zdeterminowana jest systemem, organizacją i funkcjonowaniem instytucji z zakresu zaspokajania potrzeb zbiorowych, takich jak: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, bezpieczeństwo. Dla sprawnego działania w dziedzinie polityki społecznej konieczna jest więc współpraca wielu szczebli decyzyjnych, przede wszystkim samorządu wojewódzkiego i powiatowego. Powinna ona skutecznie reagować na wymagające zaspokojenia potrzeby społeczne, zapewniając odpowiedni poziom życia mieszkańcom województwa.

Strategia dotycząca polityki społecznej województwa łódzkiego została przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały nr XXXV/454/17 z dnia 27.03.2017 i stanowi aktualizację „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”.

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 - pdf

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 - mobi

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 - epub