PWD okladkaZgodnie z RPO WŁ na lata 2014-2020 wzrastający poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego stanowią ważne problemy w województwie łódzkim, zwłaszcza w połączeniu z postępującymi niekorzystnymi zmianami demograficznymi. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym doświadczają wielu negatywnych zjawisk psychospołecznych, finansowo-materialnych, kulturowych i wychowawczych. Odczuwają przejawy dyskryminacji, zarówno wskutek niedostosowania ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów.

Szczególną grupę wśród osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowią dzieci i młodzież. Zgodnie z treścią Osi priorytetowej IX RPO WŁ na lata 2014-2020 – Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, planowana jest poprawa jakości pomocy kierowanej do dzieci powyżej 3. roku życia i młodzieży wywodzących się z rodzin problemowych lub mających trudną sytuację materialną, obejmując ich kompleksowymi działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi. Działania adresowane do tej grupy docelowej ukierunkowane będą na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (przede wszystkim w wieku szkolnym).

Placówki wsparcia dziennego – prowadzone przez gminę, powiat lub podmiot do tego uprawniony – mogą przyjmować formę opiekuńczą (kół zainteresowań, świetlic lub klubów i ognisk wychowawczych), specjalistyczną (zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych) oraz pracy podwórkowej, zapewniając dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce lub organizację czasu wolnego w postaci zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.

Dla poprawy jakości pomocy kierowanej do dzieci powyżej 3. roku życia i młodzieży, wywodzących się z rodzin problemowych lub mających trudną sytuację materialną, niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy sytuacji, potrzeb placówek wsparcia dziennego oraz ich podopiecznych (dzieci i młodzieży) wraz z rodzicami bądź opiekunami prawnymi, co pozwoli na przygotowanie adekwatnych rekomendacji, a także podjęcie ewentualnych działań zaradczych i usprawniających działania placówek wsparcia dziennego. Potrzeby dzieci i młodzieży zostaną zdefiniowane w oparciu o przyjętą przez Wykonawcę teorię potrzeb. Badanie określić można jako eksploracyjne o charakterze stosowanym, z uwagi na pragmatyczny wymiar wykorzystania wniosków.

Głównym celem badania naukowego pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby” będzie dokonanie wszechstronnej oceny warunków funkcjonowania, potrzeb, barier i możliwości rozwoju placówek wsparcia dziennego w kontekście potrzeb dzieci i młodzieży korzystających z oferty placówek wsparcia dziennego oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych.

Raport: Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby - pdf

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby - mobi

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby - epub