ROIS logo 200dpiBadanie Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego jest realizowane przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego.

Celem badania jest poznanie potrzeb opiekunów, którzy sprawują opiekę nad starszą osobą niesamodzielną.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących badania, prosimy o kontakt z przedstawicielką firmy ARC, panią Anną Szczerbik (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), lub

Wydziałem ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 203 48 34).

List zapowiedni

16 października 2017 roku w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” odbyła się konferencja pn. Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny. Celem wydarzenia było upowszechnienie wyników badań naukowych pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby oraz Skuteczność i efektywność zindywidualizowanych form pomocy w ramach systemu wsparcia rodziny w województwie łódzkim: Funkcjonowanie rodzin wspierających i asystentów rodziny – mocne strony, problemy, wyzwania.

Inauguracji Konferencji dokonała Pani Agnieszka Rękas, Główny Konsultant ds. Prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, która opatrzyła wydarzenie słowem wstępnym od Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka.

2Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której dr Wiesław Poleszak – ekspert naukowy w zakresie procesów wychowawczych i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – wygłosił wykład pt. Nowoczesna polityka społeczna w zakresie wsparcia rodziny doświadczającej problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Następnie realizatorzy badań – Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz Ośrodek Badań Społecznych i Ewaluacyjnych Danae – zaprezentowali założenia i najważniejsze wyniki badań naukowych.43

56W drugiej części Konferencji odbyły się sesje warsztatowe, których podstawę merytoryczną były rekomendacje z przeprowadzonych badań. Sesje były moderowane, prowadzone w formie panelu ekspertów z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, instytucji naukowych oraz praktyków i uczestników konferencji.

Konferencja była wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli władz szczebla rządowego, samorządowego i pozarządowego oraz innych środowisk związanych z systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Rodzinie, asystentów rodziny oraz placówek wsparcia dziennego z Województwa Łódzkiego.

konferencja logo 6.10.17 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza na konferencję pn. „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”, której głównym celem jest upowszechnienie wyników badań pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby” oraz „Skuteczność i efektywność zindywidualizowanych form pomocy w ramach systemu wsparcia rodziny w województwie łódzkim: Funkcjonowanie rodzin wspierających i asystentów rodziny – mocne strony, problemy, wyzwania”.

Pierwsze z wyżej wymienionych badań miało na celu dokonanie wszechstronnej oceny warunków funkcjonowania, potrzeb, barier i możliwości rozwoju placówek wsparcia dziennego w kontekście potrzeb podopiecznych (dzieci i młodzieży) oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych. Drugie – było nastawione na ocenę skuteczności i efektywności świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz sformułowanie zaleceń i rekomendacji w tym obszarze.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli władz szczebla rządowego, samorządowego i pozarządowego oraz innych środowisk związanych z systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej, asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego z Województwa Łódzkiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. w Łodzi, w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116. herb lodzkie

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia.

Szczegółowe informacje oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji.

konferencja strategia14 czerwca 2017 roku w Hotelu Borowiecki odbyła się konferencja pn. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań. Celem wydarzenia było upowszechnienie wiedzy na temat strategii dotyczącej polityki społecznej województwa łódzkiego, która została przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały nr XXXV/454/17 z dnia 27.03.2017 i stanowiła aktualizację „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”.

Konferencję otworzyły: Radna Sejmiku WojewództwaP1130346 Łódzkiego Bożena Ziemniewicz (w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia) oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek.

Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedstawiła współczesne tendencje w polityce społecznej, a Michał Możdżeń z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK zaprezentował najważniejsze założenia i priorytety Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020.

Druga części Konferencji była skupiona na poszczególnych kierunkach działań zapisanych w Strategii. Podczas pięciu sesji warsztatowych uczestnicy starli się wypracować praktyczne sposoby ich wdrożenia.

Pierwszy warsztat pn. System wspierania rodziny w polityce społecznej województwa łódzkiego – polityka prorodzinna, piecza zastępcza, interwencje wobec rodzin znajdujących się w utrwalonym kryzysie poprowadziła dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. nadzw. UŁ. Celem warsztatu było omówienie kierunków działań i możliwości ich wdrożenia w odniesieniu do jednej głównych grup beneficjentów polityki społecznej województwa, tj.: rodzin, w tym sprawujących pieczę zastępczą.P1130331

Drugi warsztat pn. Polityka społeczna województwa łódzkiego wobec dzieci i młodzieży – przygotowanie do samodzielności i niezależności oraz skutecznego radzenia sobie w otoczeniu społecznym (edukacja, opieka, wychowanie, profilaktyka zachowań ryzykownych) porpowadził Marek Grondas, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Łodzi. Cel warsztatu był przedstawienie kierunków działań przyjętych w Strategii w odniesieniu do dzieci i mlodzieży, wypracowanie praktycznych sposobów wdrażenia zapisów Strategii w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz ustalenie priorytetów w zakresie zapewnienie wysokiej jakości usług.

Trzeci warsztat pn. Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym – obszary oddziaływania polityki społecznej województwa łódzkiego: zdrowie, aktywność zawodowa, kapitał społeczny, problemy młodych dorosłych oraz integracja społeczna cudzoziemców i osób dotkniętych problemem bezdomności poprowadziła dr Paulina Bunio-Mroczek z Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Warsztat poświęcony był osobom w wieku produkcyjnym zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom dotkniętym problemem bezdomności i cudzoziemcom. Celami warsztatu było przedstawienie kierunków działań oraz wypracowanie praktycznych sposobów wdrożenia zapisów dokumentu.

Czwarty warsztat pn. Profilaktyka, integracja społeczna i zawodowa oraz opieka nad osobami niesamodzielnymi, osobami z niepełnosprawnościami w polityce społecznej województwa łódzkiego poprowadziła dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W trakcie warsztatu omawiano zagadnienia związane z rozwojem profilaktyki (czyli wszystkich działań nakierowanych na dzieci zagrożone niepełnosprawnością, które mają zapobiec rozwojowi poważniejszych dysfunkcji), aktywizacji (czyli jak najszersze włączanie osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego) oraz zapewnieniem jak najlepszej opieki dla osób niesamodzielnych oraz wsparcia dla ich opiekunów.P1130389

Piąty warsztat pn. Polityka senioralna w województwie łódzkim - profilaktyka i działania prozdrowotnenie, aktywność oraz budowanie społeczeństwa przyjaznego osobom starszym, poprowadziła mgr Krystyna Fuerst, starszy wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Celem warsztatu było omówienie kierunków działań przyjętych w Strategii.

Konferencja była organizowana w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”.

konferencja strategiaRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”, której głównym celem jest upowszechnienie zapisów zaktualizowanego dokumentu.

Strategia dotycząca polityki społecznej województwa łódzkiego została przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały nr XXXV/454/17 z dnia 27.03.2017 i stanowi aktualizację „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”. W dokumencie wyznaczono cele, priorytety oraz wskazano kierunki działań w zakresie polityki społecznej regionu w perspektywie do roku 2020, odnosząc się do jednego z podstawowych celów strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jakim jest obszar spójności społecznej, tj. aktywne społeczeństwo obywatelskie, z dobrym dostępem do usług publicznych, sprzyjające włączeniu społecznemu grup wykluczonych.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli wielu środowisk reprezentujących sektor rządowy, samorządowy i pozarządowy, a także instytucji i organizacji, które stanowią tak realizatorów, jak i partnerów w kreowaniu polityki społecznej Województwa Łódzkiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. w Łodzi, w Hotelu Borowiecki przy ulicy Marcina Kasprzaka 7/9.

Uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej oraz spotkań warsztatowych będą mieli możliwość zapoznania się z głównymi założeniami, kierunkami i obszarami działań wskazanymi w ramach „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020”. Pierwsza część wydarzenia – sesja plenarna, poświęcona zostanie prezentacji priorytetów przyjętych w Strategii w kontekście współczesnego podejścia do prowadzenia polityki społecznej w ujęciu regionalnym i lokalnym. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane będą na omówieniu kierunków działań i możliwości ich wdrożenia w odniesieniu do głównych grup beneficjentów polityki społecznej województwa, tj. rodzin, w tym sprawujących pieczę zastępczą, dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym zagrożonych wykluczeniem, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, bezdomnych oraz cudzoziemców.

Celem konferencji jest zapoznanie z treściami dokumentu oraz refleksja nad praktycznymi sposobami wdrażania jej szczegółowych zapisów w drodze dyskusji i wymiany doświadczeń.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza uczestnictwa i przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 maja 2017 roku – decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą przewidzianą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych jestpani Karolina Piątek oraz pan Adam Żurawski, tel. 694 594 500 – koordynatorzy konferencji, a w kwestiach merytorycznych pani Anna Bujwicka – kierownik Wydziału ds. Badań i Analiz, tel. 42 203 48 42.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Strategia okladka"Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020" dotycząca polityki społecznej województwa łódzkiego została przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały nr XXXV/454/17 z dnia 27.03.2017 i stanowi aktualizację „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”.

W dokumencie wyznaczono cele, priorytety oraz wskazano kierunki działań w zakresie polityki społecznej regionu w perspektywie do roku 2020, odnosząc się do jednego z podstawowych celów strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jakim jest obszar spójności społecznej, tj. aktywne społeczeństwo obywatelskie, z dobrym dostępem do usług publicznych, sprzyjające włączeniu społecznemu grup wykluczonych.

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020

herb WL  27 marca 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął zaktualizowaną "Wojewódzką Strategię w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020" i zmienił jej nazwę na "Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020".

 Celem strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej jest zaplanowanie i realizowanie w praktyce wyznaczonych założeń rozwiązywania ważnych problemów społecznych w regionie łódzkim. Strategia polityki społecznej jest długofalową koncepcją działania w zakresie polityki społecznej, która zawiera określone cele wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb mieszkańców oraz uwarunkowań zewnętrznych. Wskazuje jednocześnie środki umożliwiające realizację założonych celów. Ukierunkowana jest na osiągnięcie postępu społecznego.

Strategia Polityki Społecznej jest dokumentem, będącym podstawą do prowadzenia efektywnej polityki społecznej, której filarem jest koordynacja działań instytucji samorządowych, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

Uchwała Nr XXXV/454/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r.

 

konsultacje LZarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu aktualizowanej Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020.


I. Cel konsultacji: zebranie opinii i uwag na temat projektu aktualizowanej Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020

II. Przedmiot konsultacji: projekt aktualizowanej Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020

III. Termin konsultacji: od dnia 27 października 2016 roku do dnia 1 grudnia 2016 roku.

IV. Forma konsultacji: konsultacje prowadzone będą w formie pisemnej poprzez składanie wypełnionego formularza konsultacyjnego:
1    drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2    drogą korespondencyjną na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
3    osobiście w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (I Piętro, pokój 17, ul. ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź).

V. Zasięg terytorialny prowadzonych konsultacji:  uwagi do projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” mogą składać przedstawiciele społeczności regionu łódzkiego, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy.

VI. Z przebiegu konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia. Powyższe sprawozdanie zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

VII. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

VIII. Nie będą uwzględniane opinie i uwagi:
1.    przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
2.    przesłane na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu sprzed lub po terminie wskazanym w niniejszym o głoszeniu,
3.    niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez osobę reprezentującą podmiot.

IX. Projekt aktualizowanej Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020 wraz z formularzem konsultacyjnym znajduje się:
1.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
2.    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – www.ngo.lodzkie.pl,
3.    w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
4.    na stronach internetowych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – www.rcpslodz.pl, www.es.rcpslodz.pl.

X. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Łódzkiemu w formie uzasadnienia do projektu uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020 i zmiany jej nazwy na Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020.

XI. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów samorządu województwa.

ngo.lodzkie.pl

ROIS logoRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego do udziału w seminariach pn. „Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy”. Działanie realizowane jest w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem seminarium jest dostarczenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń służących wzmacnianiu sprawności instytucjonalnej gmin naszego regionu, którą wskazuje się, jako istotny czynnik rozwoju lokalnego, kształtujący unikalną ścieżkę rozwoju gminy i wpływający na jej pozycję konkurencyjną.

Podstawę merytoryczną spotkania stanowić będzie przybliżenie wyników badania dotyczącego jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin, które RCPS zrealizował w 2015 roku. W badaniu uwzględniono szeroki katalog zadań własnych leżących w kompetencji samorządów lokalnych rozpatrywanych z perspektywy jakości zarządzania usługami publicznymi w obszarach działalności samorządu terytorialnego takich jak: atrakcyjność osiedleńcza, inwestycyjna, jakość oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, jakość podstawowej opieki zdrowotnej oraz środowiska naturalnego, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zwalczanie wykluczeń i marginalizacji, transport i komunikacja publiczna. Wskazane obszary przeanalizowano pod względem wykazywanej przez gminy województwa łódzkiego sprawności instytucjonalnej odniesionej do zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, współpracy i partnerstwa oraz zarządzania kadrami i finansami gminy.

Wnioski z badania dotyczące gmin województwa łódzkiego wzbogacone zostaną prezentacją krajowych i światowych badań nad sprawnością zarządzania sferą usług w sektorze publicznym, a także dobrych praktyk w tym obszarze.

Część warsztatowa seminarium pozwoli na analizy sprawności instytucjonalnej z uwzględnieniem własnych przypadków i poruszenie zagadnień dotyczących możliwości zmiany we własnych urzędach w odniesieniu do posiadanych zasobów, ograniczeń i sposobu zaprojektowania zmiany.

Istotnym aspektem seminarium – poza dostarczeniem wiedzy na drodze do wzmacniania sprawności instytucjonalnej gmin – będzie wskazanie źródeł finansowania działań w tym obszarze ze środków europejskich, w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dokładny program spotkania zostanie przesłany w miesiącu wrześniu br.

Seminaria dla przedstawicieli poszczególnych suberebionów województa łódzkiego będą przebiegać w godzinach 10.00-14.00 w następujących terminach i lokalizacjach:

  • Łódź – 19 października 2016 r., sala konferencyjna – siedziba Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9;
  • Sieradz – 26 października 2016 r., sala konferencyjna – siedziba Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3;
  • Piotrków Trybunalski – 16 listopada 2016 r., sala konferencyjna – siedziba Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy al. 3 Maja 33;
  • Skierniewice – 23 listopada 2016r., sala konferencyjna – siedziba Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja nr. 6.

Zgłoszenia przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego do udziału w seminarium należy dokonać poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa i odesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie do 02.09.2016, do godz. 15.00. Zakwalifikowanie do udziału w seminarium zostanie potwierdzone drogą e-mailową na adres podany w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy - Łódź

Formularz zgłoszeniowy - Sieradz

Formularz zgłoszeniowy - Piotrków Trybunalski

Formularz zgłoszeniowy - Skierniewice

Wszelkie pytania w przedmiotowej sprawie proszę kierować do P. Macieja Tomczaka (kwestie merytoryczne), tel. 42 203 48 54, do P. Anny Popławskiej (kwestie organizacyjne), tel. 42 203 48 27 – pracowników Wydziału ds. Badań i Analiz.

konf logo Regionalne Centrum Polityki Społecznej ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatną konferencję „Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim – bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa.” Odbędzie się ona w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Rubin, przy ulicy Lodowej 94 w Łodzi, w dniu 24 maja 2016 r.  

 Celem konferencji jest upowszechnienie wyników projektu badawczego pn. „Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat” zrealizowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie Państwo w liście przewodnim oraz programie, które zostały załączone do wiadomości. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w konferencji należy wypełnić załączony formularz, a następnie odesłać go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 maja 2016 roku, wpisując w temacie wiadomości: „ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ 24 maja 2016”.
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42/203-48-54.

 List przewodni

 Program konferencji

 Formularz zgłoszeniowy

 

ROIS logo

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w dniu 24. maja 2016 r. organizuje konferencję pt. Usługi na rzecz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w województwie łódzkim – bariery, możliwości, potrzeby. Analiza międzyśrodowiskowa.

Celem konferencji jest upowszechnienie wyników projektu badawczego pn. Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat zrealizowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Jednocześnie, po przedstawieniu wyników oraz zaprezentowaniu wniosków i rekomendacji z badania, odbędą się cztery panele dyskusyjne z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli środowisk, wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia.

herb lodzkie

 

 

 

 

ROIS logoWitamy na stronie internetowej Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS), które funkcjonuje w ramach struktury Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Na stronie internetowej ROIS znajdą Państwo zgromadzone dane i analizy z obszaru procesów zachodzących w sferze społecznej województwa łódzkiego, opracowane na ich podstawie kompleksowe bazy danych oraz raporty badawcze prezentujące szczegółowe opisy i wnioski dotyczące wybranych zjawisk zachodzących w regionie.