113 czerwca 2019 roku w łódzkim Hotelu Borowiecki odbyła się konferencja regionalna pn. Wykluczenie społeczne a jakość życia i dobrostan dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. Celem wydarzenia było upowszechnienie wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego zrealizowanego w 2018 roku na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach działalności Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej.2

Inauguracji Konferencji dokonali Pan Robert Baryła, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, oraz Pani Ewa Marciniak, p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska wygłosił wykład na temat sposobów ograniczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży pt. Wykluczenie społeczne dzieci – wyzwanie dla państwa i społeczeństwa. Następnie dr Marta Petelewicz, ekspertka merytoryczna współpracująca z RCPS w realizacji przedmiotowego badania, przedstawiła przyjętą w nim metodologię oraz uzgodnienia definicyjne i terminologiczne. Ze strony realizatora badania – PBS Spółki z o.o.
– dr Małgorzata Drozd-Garbacewicz oraz dr hab., prof. UŁ Agnieszka Golczyńska-Grondas zaprezentowały najważniejsze wyniki i wnioski. Sesję plenarną zamknęła Magdalena Błaszczyk z RCPS, która omówiła dostępne w województwie łódzkim usługi społeczne dla dzieci i młodzieży.

3Drugą część Konferencji stanowił panel ekspertów, w trakcie którego dr Marta Petelewicz z Instytutu Socjologii UŁ, dr Agnieszka Pisarska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Marek Grondas i Tomasz Kołodziejczyk reprezentujący Stowarzyszenie Monar w Łodzi, na podstawie rekomendacji z badania, rozważali kwestię zapobiegania marginalizacji dzieci i młodzieży.

W trzeciej części konferencji odbyły się warsztaty tematyczne pn.: Jakość życia dzieci – jak przygotować podstawy diagnozy lokalnej?, Dziecko i nastolatek w sytuacji kryzysowej – pierwsza interwencja, Budowa koalicji lokalnej na rzecz dobrej jakości życia dzieci i młodzieży, Nowe media a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży oraz Dobrostan psycho-fizyczny dzieci i młodzieży a działania profilaktyczne – dobre praktyki, skuteczne rozwiązania.4

5Konferencja była wydarzeniem skierowanym do jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w województwie łódzkim, szkół podstawowych i średnich z województwa łódzkiego, poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie łódzkim, departamentów i jednostek podległych samorządowi województwa łódzkiego zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, szczebla powiatowego i gminnego, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji i organizacji, w tym pozarządowych, zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym ubóstwem i wykluczenie społecznym oraz doświadczającym tego zjawiska.

Konferencja była organizowana w ramach realizacji podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”.

phin rcps logoSzanowni Państwo,

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza Państwa na konferencję pn. Wykluczenie społeczne a jakość życia i dobrostan dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wyników i wniosków badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego, które skupione było na diagnozie zjawiska wykluczenia społecznego doświadczanego przez dzieci i młodzież zamieszkujących województwo łódzkie.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. w Hotelu Borowiecki w Łodzi.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza uczestnictwa i przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31.05.2019 roku – decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą przewidzianą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych jest pan Sebastian Kryściński tel. 784 976 446 – koordynator konferencji, a w kwestiach merytorycznych pani Edyta Żmurkow-Poteralska lub pan Maciej Tomczak – Wydział ds. Badań i Analiz, tel. 42 203 48 34.herb Grzegorz Schreiber

Program spotkania oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://konferencja-rcps.pl

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - Pana Grzegorza Schreibera.

ROIS logo 200dpiCelem jednodniowej konferencji regionalnej pn. Wykluczenie społeczne a jakość życia i dobrostan dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego jest upowszechnienie wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego zrealizowanego w 2018 roku na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach działalności Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej.

Badanie było realizowane w ramach projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w województwie łódzkim, szkół podstawowych i średnich z województwa łódzkiego, poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie łódzkim, departamentów i jednostek podległych samorządowi województwa łódzkiego zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, szczebla powiatowego i gminnego, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, instytucji i organizacji, w tym pozarządowych, zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym ubóstwem i wykluczenie społecznym oraz doświadczającym tego zjawiska.

logoRegionalne Obserwatorium Integracji Społecznej – Wydział ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - organizuje seminaria skierowane do przedstawicieli organów administracji samorządowej, w szczególności do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się przygotowywaniem sprawozdania pn. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

Podczas spotkań zaprezentowana zostanie m.in. charakterystyka repozytorium – bazy danych z zakresu pomocy społecznej, cel jego tworzenia, planowane mechanizmy i sposób funkcjonowania, aspekty prawne oraz korzyści i analiza potrzeb użytkownika.

Celem budowy repozytorium jest udostępnianie zbiorów anonimowych danych statystycznych z obszaru polityki społecznej gromadzonych przez poszczególne jednostki pomocy społecznej.

Dane umieszczone w repozytorium mogą być pomocne przy sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej a docelowo stać się punktem wyjścia do projektowania usług w gminach województwa łódzkiego.

Seminaria odbędą się:

- w dniu 13 grudnia 2018 r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9;

- w dniu 14 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu przy  Placu Wojewódzkim 3 ;

- w dniu 17 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7;

- w dniu 18 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 6;

Warunkiem udziału w seminarium jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr fax 0 42 203 48 17 w terminie do 26 listopada 2018 roku.

Osobami przewidzianymi do kontaktu są pani Edyta Żmurkow-Poteralska lub pani Marta Beczkowska z Wydziału ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, tel. 42 203 48 34.

Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej
– Wydział ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

logoNa zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, firma Openfield Sp. z o.o. przeprowadza badanie na temat sytuacji zawodowych rodziny zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

Celem badania jest identyfikacja obszarów, w których możliwe będzie wsparcie funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w odniesieniu do wypełnianych przez nie zadań opiekuńczych, wychowawczych i reintegracyjnych.

W ramach badania realizowane są m.in. wywiady z udziałem rodziców zastępczych prowadzących zawodowe rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka, a także z przedstawicielami otoczenia instytucjonalnego zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Kierownikiem projektu po stronie Wykonawcy – firmy Openfield Sp. z o.o. – jest pan prof. dr hab. Piotr Chomczyński (tel. 606 892 017; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Osobą odpowiadającą za realizację projektu badawczego po stronie Zleceniodawcy – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – jest pani Kamila Brzezińska-Krakowiak (tel. 42 203 48 34; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

niesamodzielnoscZapraszamy Państwa do udziału w konferencji pn. Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim, która odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w Łodzi, w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116.

Konferencja organizowana jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego i skierowana jest do przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności prowadzących pracę socjalną z osobami niesamodzielnymi i realizujących politykę społeczną dotyczącą osób niesamodzielnych, instytucji świadczących opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki rynku pracy, przedstawicieli środowisk naukowych, podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością na rzecz osób niesamodzielnych.

Głównym celem konferencji jest upowszechnienie wyników badań pn. Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim oraz Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego.

W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną również warsztaty z udziałem ekspertów i trenerów, poświęcone praktycznym rozwiązaniom dotyczącym pracy z osobami niesamodzielnymi oraz szacowania skali zjawiska niesamodzielności na terenie powiatu i/lub gminy.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i podpisanie formularza uczestnictwa (http://www.crps.pl/uploads/RCPS%20formularz%20Konferencja%20II%202018.pdf ) i przesłanie go w formie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 14 września 2018 roku – (decyduje kolejność zgłoszeń). Osobą przewidzianą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych jest pani Barbara Jegorow tel. 533-316-131 – koordynator konferencji, a w kwestiach merytorycznych pani Marta Beczkowska oraz pan Michał Przybylski – pracownicy Wydziału ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, tel. 42 203 48 34; 42 203 48 43.

Badania oraz konferencja realizowane są w ramach podprojektu pn. Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można odnaleźć pod adresem: http://www.crps.pl/konferencja-rcps/o-projekcie-2.html

01 08.1822 sierpnia 2018 roku w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” odbyła się konferencja pn. Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+. Celem wydarzenia było upowszechnienie wyników badań naukowych pn. Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego oraz Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego.

Inauguracji Konferencji dokonali Pan Dariusz Klimczak, Marszałek Województwa Łódzkiego, oraz Pani Anna Mroczek, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której prof. dr hab. Piotr Błędowski wygłosił wykład pt. Polityka społeczna wobec osób w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+. Następnie przedstawiciele realizatora badań
– Agencji badawczej „ARC Rynek i Opinia” – zaprezentowali założenia i najważniejsze wyniki badań naukowych.

02 08.18W drugiej części Konferencji odbyły się sesje dyskusyjne, których podstawą merytoryczną były rekomendacje z przeprowadzonych badań. W sesjach prowadzonych w formie panelu ekspertów udział wzięli: reprezentanci władz samorządowych, instytucji naukowych oraz praktyków, a także uczestnicy konferencji.

03 08.18Konferencja była organizowana w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”.

konf 22.08.2018Zapraszamy na konferencję pn. Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+, której głównym celem jest upowszechnienie wyników badań pn. Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego oraz Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego.

Pierwsze z wyżej wymienionych badań miało na celu identyfikację i stworzenie typologii potrzeb osób w wieku senioralnym wraz ze sformułowaniem rekomendacji dla podmiotów realizujących politykę senioralną na terenie województwa łódzkiego. Drugie badanie było nastawione na identyfikację potrzeb opiekunów, które pozostają – bezpośrednio lub pośrednio – w związku z realizacją kariery opiekuna osoby niesamodzielnej w wieku 60 lat i więcej.

Badania były realizowane w ramach projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017, podprojektu pn. Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności prowadzących politykę społeczną dotyczącą seniorów i ich opiekunów formalnych i nieformalnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki rynku pracy, podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością na rzecz osób w wieku 60+ i ich opiekunów formalnych i nieformalnych.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Łodzi, w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116.

Celem konferencji w części plenarnej jest zapoznanie uczestników z wynikami i wnioskami z badań. W części warsztatowej odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów poświęcona możliwości wdrożenia rekomendacji z badań. Ramowy plan konferencji stanowi załącznik nr 1 do pisma.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i podpisanie formularza uczestnictwa (załącznik nr 2 do pisma) i przesłanie go w formie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17 sierpnia 2018 roku – decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą przewidzianą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych jest pani Barbara Jegorow tel. 533-316-131 – koordynator konferencji, a w kwestiach merytorycznych pani Kamila Brzezińska-Krakowiak lub pan Maciej Tomczak – z Wydziału ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w łodzi, tel. 42 203 48 34.

ROIS logo 200dpiW 2018 roku Regionalne Obserwatorium Integrcji Społecznej planuje organizację dwóch jednodniowych konferencji:

  • Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+ - której celem będzie upowszechnienie wyników badań naukowych pn. Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego oraz Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego. Konferencja została zaplanowana na 22 sierpania br.;
  • NIESAMODZIELNOŚĆ – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim - której celem będzie upowszechnienie wyników badań naukowych pn. Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego oraz Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim. Konferencja została zaplanowana na 19 września br.;

Konferencje skierowane będa przede wszytskim do:

  • organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności prowadzących politykę społeczną dotyczącą seniorów i ich opiekunów formalnych i nieformalnych oraz osób niesamodzielnych;
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki rynku pracy;
  • podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ 2014-2020;
  • instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością na rzecz osób w wieku 60+ i ich opiekunów formalnych i nieformalnych oraz osób niesamodzielnych.

ROIS logo 200dpiBadanie Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego jest realizowane przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego.

Celem badania jest poznanie potrzeb opiekunów, którzy sprawują opiekę nad starszą osobą niesamodzielną.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących badania, prosimy o kontakt z przedstawicielką firmy ARC, panią Anną Szczerbik (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), lub

Wydziałem ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 203 48 34).

List zapowiedni

16 października 2017 roku w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” odbyła się konferencja pn. Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny. Celem wydarzenia było upowszechnienie wyników badań naukowych pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby oraz Skuteczność i efektywność zindywidualizowanych form pomocy w ramach systemu wsparcia rodziny w województwie łódzkim: Funkcjonowanie rodzin wspierających i asystentów rodziny – mocne strony, problemy, wyzwania.

Inauguracji Konferencji dokonała Pani Agnieszka Rękas, Główny Konsultant ds. Prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, która opatrzyła wydarzenie słowem wstępnym od Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka.

2Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której dr Wiesław Poleszak – ekspert naukowy w zakresie procesów wychowawczych i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – wygłosił wykład pt. Nowoczesna polityka społeczna w zakresie wsparcia rodziny doświadczającej problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Następnie realizatorzy badań – Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz Ośrodek Badań Społecznych i Ewaluacyjnych Danae – zaprezentowali założenia i najważniejsze wyniki badań naukowych.43

56W drugiej części Konferencji odbyły się sesje warsztatowe, których podstawę merytoryczną były rekomendacje z przeprowadzonych badań. Sesje były moderowane, prowadzone w formie panelu ekspertów z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, instytucji naukowych oraz praktyków i uczestników konferencji.

Konferencja była wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli władz szczebla rządowego, samorządowego i pozarządowego oraz innych środowisk związanych z systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Rodzinie, asystentów rodziny oraz placówek wsparcia dziennego z Województwa Łódzkiego.

konferencja logo 6.10.17 Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza na konferencję pn. „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”, której głównym celem jest upowszechnienie wyników badań pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby” oraz „Skuteczność i efektywność zindywidualizowanych form pomocy w ramach systemu wsparcia rodziny w województwie łódzkim: Funkcjonowanie rodzin wspierających i asystentów rodziny – mocne strony, problemy, wyzwania”.

Pierwsze z wyżej wymienionych badań miało na celu dokonanie wszechstronnej oceny warunków funkcjonowania, potrzeb, barier i możliwości rozwoju placówek wsparcia dziennego w kontekście potrzeb podopiecznych (dzieci i młodzieży) oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych. Drugie – było nastawione na ocenę skuteczności i efektywności świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz sformułowanie zaleceń i rekomendacji w tym obszarze.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli władz szczebla rządowego, samorządowego i pozarządowego oraz innych środowisk związanych z systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej, asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego z Województwa Łódzkiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. w Łodzi, w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116. herb lodzkie

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia.

Szczegółowe informacje oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji.

konferencja strategia14 czerwca 2017 roku w Hotelu Borowiecki odbyła się konferencja pn. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań. Celem wydarzenia było upowszechnienie wiedzy na temat strategii dotyczącej polityki społecznej województwa łódzkiego, która została przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały nr XXXV/454/17 z dnia 27.03.2017 i stanowiła aktualizację „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”.

Konferencję otworzyły: Radna Sejmiku WojewództwaP1130346 Łódzkiego Bożena Ziemniewicz (w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia) oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek.

Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedstawiła współczesne tendencje w polityce społecznej, a Michał Możdżeń z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK zaprezentował najważniejsze założenia i priorytety Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020.

Druga części Konferencji była skupiona na poszczególnych kierunkach działań zapisanych w Strategii. Podczas pięciu sesji warsztatowych uczestnicy starli się wypracować praktyczne sposoby ich wdrożenia.

Pierwszy warsztat pn. System wspierania rodziny w polityce społecznej województwa łódzkiego – polityka prorodzinna, piecza zastępcza, interwencje wobec rodzin znajdujących się w utrwalonym kryzysie poprowadziła dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. nadzw. UŁ. Celem warsztatu było omówienie kierunków działań i możliwości ich wdrożenia w odniesieniu do jednej głównych grup beneficjentów polityki społecznej województwa, tj.: rodzin, w tym sprawujących pieczę zastępczą.P1130331

Drugi warsztat pn. Polityka społeczna województwa łódzkiego wobec dzieci i młodzieży – przygotowanie do samodzielności i niezależności oraz skutecznego radzenia sobie w otoczeniu społecznym (edukacja, opieka, wychowanie, profilaktyka zachowań ryzykownych) porpowadził Marek Grondas, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Łodzi. Cel warsztatu był przedstawienie kierunków działań przyjętych w Strategii w odniesieniu do dzieci i mlodzieży, wypracowanie praktycznych sposobów wdrażenia zapisów Strategii w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz ustalenie priorytetów w zakresie zapewnienie wysokiej jakości usług.

Trzeci warsztat pn. Osoby dorosłe w wieku produkcyjnym – obszary oddziaływania polityki społecznej województwa łódzkiego: zdrowie, aktywność zawodowa, kapitał społeczny, problemy młodych dorosłych oraz integracja społeczna cudzoziemców i osób dotkniętych problemem bezdomności poprowadziła dr Paulina Bunio-Mroczek z Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ. Warsztat poświęcony był osobom w wieku produkcyjnym zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom dotkniętym problemem bezdomności i cudzoziemcom. Celami warsztatu było przedstawienie kierunków działań oraz wypracowanie praktycznych sposobów wdrożenia zapisów dokumentu.

Czwarty warsztat pn. Profilaktyka, integracja społeczna i zawodowa oraz opieka nad osobami niesamodzielnymi, osobami z niepełnosprawnościami w polityce społecznej województwa łódzkiego poprowadziła dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W trakcie warsztatu omawiano zagadnienia związane z rozwojem profilaktyki (czyli wszystkich działań nakierowanych na dzieci zagrożone niepełnosprawnością, które mają zapobiec rozwojowi poważniejszych dysfunkcji), aktywizacji (czyli jak najszersze włączanie osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego) oraz zapewnieniem jak najlepszej opieki dla osób niesamodzielnych oraz wsparcia dla ich opiekunów.P1130389

Piąty warsztat pn. Polityka senioralna w województwie łódzkim - profilaktyka i działania prozdrowotnenie, aktywność oraz budowanie społeczeństwa przyjaznego osobom starszym, poprowadziła mgr Krystyna Fuerst, starszy wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Celem warsztatu było omówienie kierunków działań przyjętych w Strategii.

Konferencja była organizowana w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”.

konferencja strategiaRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”, której głównym celem jest upowszechnienie zapisów zaktualizowanego dokumentu.

Strategia dotycząca polityki społecznej województwa łódzkiego została przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego na mocy Uchwały nr XXXV/454/17 z dnia 27.03.2017 i stanowi aktualizację „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”. W dokumencie wyznaczono cele, priorytety oraz wskazano kierunki działań w zakresie polityki społecznej regionu w perspektywie do roku 2020, odnosząc się do jednego z podstawowych celów strategicznych wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jakim jest obszar spójności społecznej, tj. aktywne społeczeństwo obywatelskie, z dobrym dostępem do usług publicznych, sprzyjające włączeniu społecznemu grup wykluczonych.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli wielu środowisk reprezentujących sektor rządowy, samorządowy i pozarządowy, a także instytucji i organizacji, które stanowią tak realizatorów, jak i partnerów w kreowaniu polityki społecznej Województwa Łódzkiego.

Konferencja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. w Łodzi, w Hotelu Borowiecki przy ulicy Marcina Kasprzaka 7/9.

Uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej oraz spotkań warsztatowych będą mieli możliwość zapoznania się z głównymi założeniami, kierunkami i obszarami działań wskazanymi w ramach „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020”. Pierwsza część wydarzenia – sesja plenarna, poświęcona zostanie prezentacji priorytetów przyjętych w Strategii w kontekście współczesnego podejścia do prowadzenia polityki społecznej w ujęciu regionalnym i lokalnym. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane będą na omówieniu kierunków działań i możliwości ich wdrożenia w odniesieniu do głównych grup beneficjentów polityki społecznej województwa, tj. rodzin, w tym sprawujących pieczę zastępczą, dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym zagrożonych wykluczeniem, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, bezdomnych oraz cudzoziemców.

Celem konferencji jest zapoznanie z treściami dokumentu oraz refleksja nad praktycznymi sposobami wdrażania jej szczegółowych zapisów w drodze dyskusji i wymiany doświadczeń.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza uczestnictwa i przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 maja 2017 roku – decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą przewidzianą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych jestpani Karolina Piątek oraz pan Adam Żurawski, tel. 694 594 500 – koordynatorzy konferencji, a w kwestiach merytorycznych pani Anna Bujwicka – kierownik Wydziału ds. Badań i Analiz, tel. 42 203 48 42.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy